Keo UV giảm độ nhớt thấp hơn sức mạnh của nó?

Keo dán độ nhớt và sức mạnh không trực tiếp liên quan. Nếu hiểu như là sức mạnh là nhớt sai, là sự công nhận lỗi.