UV Gel

Keo UV/keo, là một ánh sáng tia cực tím cần thiết để chữa trị các đặc tính keo, kết dính vật liệu phải có một minh bạch. Có thể mất keo chữa thời gian. Bởi vì UV gel là không màu và minh bạch, chữa trị để phản ánh các đặc tính của liên kết các tài liệu riêng của mình!