Pass RoHS & đạt

Hôm nay tôi nhận được báo cáo thử nghiệm RoHS và tiếp cận của một cao su Grommet cho một khách hàng Mexico.