Chữa tốc độ UV keo và keo chất vấn đề?

Keo-chữa tốc độ luôn luôn là một mối quan tâm của người tiêu dùng của dữ liệu. Đo lường chất lượng keo là nhiều mặt: định vị thời gian, chữa sâu, cường độ, sự linh hoạt của bộ phim là một khía cạnh của đánh giá chất lượng keo. Chúng tôi tin rằng vị trí nhanh, keo dán căng thẳng nội bộ lớn hơn. Điều này có thể gây ra Nhôm tấm rơi ra. Định vị tốc độ 6-10 giây. Chữa tốc độ một mình để phán xét chất lượng keo không phải là tốt hay xấu là sai.