Adhesive cắt tinh khi nhiều hơn là phải tốt hơn?

Khi các liên kết keo không định cỡ, thêm thì càng tốt. Thí nghiệm cho thấy rằng mỏng lớp keo, sức mạnh cao. Nói chung không vượt quá cách 0.2 Micron dày phim tốt nhất.